ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
พระผู้สร้างโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา จ.พิจิตร article

พระผู้สร้างโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา จ.พิจิตร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๔ ถนนบุษบา วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดท่าหลวง รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยมี พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ) เป็นองค์อุปถัมภ์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ในด้านพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมี พระเมธีธรรมประนาท หรือ "เจ้าคุณปรีชา" เป็นผู้อำนวยการ

เจ้าคุณปรีชา บอกว่า เดิมที่นั้นโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เปิดการเรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี แก่พระภิกษุสามเณร จนกระทั่งปี ๒๕๔๓ พระเดชพระคุณ พระสุทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ จึงจัดประชุมคณะสงฆ์และกรรมการของวัดในเรื่องนี้ สรุปว่าจะดำเนินการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนทั้งทางธรรมและทางโลกควบคู่กันไป เป็นการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุสามเณร ๒ ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดังนั้น จึงจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและบริเวณอาคารสถานที่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา และยังจัดสรรเงินเพื่อใช้ในโรงเรียนประมาณ ๒ ล้านบาท เพื่อการบริหารเงินเดือน จัดซื้อเครื่องวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ซึ่งได้รับการอนุญาตอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ได้ชื่อเป็นทางการว่า “โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา” เจ้าคุณปรีชา ยังบอกด้วยว่า การศึกษาในปัจจุบันนี้ มุ่งฝึกฝนอบรมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาการ ที่มุ่งเน้นการสอบได้ ซึ่งสามารถนำความรู้นั้นไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองเพียงอย่างเดียว เป็นเครื่องมือในการแสวงหาปัจจัย ตั้งอยู่ในความทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ ทำลายสังคม ทำลายสภาพแวดล้อม มุ่งกอบโกยผลประโยชน์แก่ตนเองเป็นที่ตั้ง มุ่งเน้นการแข่งขันกัน ไม่มีจิตคิดเมตตาต่อผู้อื่นและส่วนรวม แต่ก็หามีความสุขไม่ การศึกษาประเภทนี้ จึงกลายเป็นการศึกษาที่บกพร่องศีลธรรม  เพราะไม่สามารถทำชีวิตให้มีความสุข

ในขณะที่การศึกษาในทางพุทธศาสนานั้น มุ่งฝึกฝนอบรมกาย วาจา และใจ ให้เป็นบัณฑิต คือ ผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ที่รู้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้น อยู่ในครรลองแห่งศีลธรรมอันดีงาม เช่น 

อินทรียสังวร สอนให้สำรวมกาย วาจา ใจ ตั้งมั่นอยู่ศีลธรรม กฎหมาย จารีตประเพณีอันดีงามของสังคม  

โภชเน มัตตัญญุตา สอนให้รู้จักเศรษฐกิจเพียงพอ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ตกเป็นทาสของวัตถุ ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมี 

กตัญญูกตเวที สอนให้รู้จักคุณผู้อื่นสิ่งอื่น แล้วตอบแทนบุญคุณท่าน วิริยะ สอนให้รู้จักความเป็นคนขยันหมั่นในการศึกษา หรือการทำงานด้วยความอดทน เป็นต้น

เมื่อเข้าใจการศึกษาในทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้ว เราก็สามารถเข้าใจชีวิตได้ดี เข้าใจสังคมได้ดี สุดท้ายแล้วเราก็มีความสุขกับชีวิต ทั้งนี้เจ้าคุณปรีชาเปรียบเทียบการศึกษา เหมือนคนลงน้ำ ๔ ประเภท คือ  ๑.การศึกษาอุปมาด้วยคนล่องตามน้ำ คือ มุ่งฝึกอบรมให้มีพฤติกรรมเป็นไปตามกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ค่านิยม แฟชั่น สื่อ ไม่มีเหตุผล ในไม่ช้าก็ตกเป็นเหยื่อ เหมือนปลาที่ตายลอยตามน้ำ หมกมุ่นอยู่ในบาปอกุศล ปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหา ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ หวั่นไหวง่าย

๒.การศึกษาอุปมาด้วยคนทวนน้ำ คือ มุ่งฝึกอบรมให้คนมีพฤติกรรมมีความมั่นคงแห่งจิตใจ ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เป็นสิ่งหลอกหลอนชีวิตที่ดีงาม ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความพยายามสูง ไม่ท้อถอยเมื่อพบปัญหาอุปสรรค สามารถฟันฝ่าไปถึงจุดหมายได้

๓.การศึกษาอุปมาด้วยคนทรงตัว คือ มุ่งฝึกคนให้มีพฤติกรรมดีชั่วปะปนกันไป ไม่มีความแน่นอน ดูแล้วว่าฝ่ายไหนมากกว่าก็จะโน้มเอียงไปทางนั้น คล้ายกับต้นหญ้าที่สูง เมื่อถูกสายลมกระทบ ก็โอนเอนไปตามสายลม ยากนักที่จะหาความสุขได้

๔.การศึกษาอุปมาด้วยคนข้ามฝั่ง คือ มุ่งฝึกคนให้มีพฤติกรรมดี อยู่ในศีลธรรม มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการ สามารถนำความรู้นั้นไปศึกษาต่อ หรือประกอบสัมมาอาชีพได้ เพราะมีคุณธรรมกำกับอยู่เสมอ สามารถตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ด้วยปัญญาที่รอบรู้ในธรรมชาติ ที่เป็นความจริง

ระดมทุน ๑๐๐ ล้านสร้างโรงเรียน สามเณรที่ศึกษาอยู่กับโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยากว่า ๒๐๐ รูป  ส่วนใหญ่มาจากหลากหลายปัญหา ทั้งกำพร้า พ่อแม่หย่าร้าง รวมทั้งยากจน เมื่อมาเรียน วัดให้เรียนฟรีทั้งหมด แต่ละเดือนวัดมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ ๓-๕ แสนบาท โดยได้ปัจจัยมาจากศรัทธาหลายทาง คือ เงินทำบุญ  เงินขายดอกไม้ และบูชาวัตถุมงคล ด้วยเหตุที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะเดียวกัน การเรียนการสอนที่ผ่านมามีนักเรียนกระจายเรียนอยู่ตามที่ต่างๆ ศาลาบ้าง กุฏิบ้าง ดังนั้น วัดจึงมีโครงการก่สร้างอาคารเรียน ลักษณะทรงไทยคอนกรีต เสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร เพื่อเป็นศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา และขยายการศึกษาไปถึงชั้นอุดมศึกษา ห้องสมุด สถานปฏิบัติธรรม รวมทั้งจัดทำพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศานา ซึ่งเดิมทีวัดมีโครงการสร้างเมื่อ ๓-๔ ปีที่แล้ว งบประมาณก่อสร้างขณะนั้นประมาณ ๖๐ ล้านบาท แต่วัดต้องนำปัจจัยไปปรับปรุงศาสนาสถานอื่นก่อน และเมื่อวัดเริ่มโครงการนี้ในปี ๒๕๕๑ ส่งผลให้งบประมาณก่อสร้างสูงถึง ๑๐๐ ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดสร้างอาคารเรียนลักษณะทรงไทยเสร็จสิ้นไปด้วยดี เจ้าคุณปรีชา บอกว่า วัดจึงจัดสร้างมงคลวัตถุขึ้นมารุ่นหนึ่ง โดยใช้ชื่อรุ่นว่า “บารมี เพชร เงิน ทอง อัครเศรษฐี” อันประกอบด้วย หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน พระพิจิตร และองค์จตุคามรามเทพ มีหลายเนื้อ เช่น เนื้อทองคำแท้ เนื้อเงิน เนื้อสามกษัตริย์ เนื้อทองแดง เนื้อชุบทอง เนื้อผงพุทธคุณ ฯลฯ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้ผู้ร่วมบุญทุกท่าน ทั้งนี้ได้ประกอบพิธีมหามังคลาพุทธาภิเษก ๙ วาระ ๙ พิธี อันศักดิ์สิทธิ์ตามแบบโบราณ และได้ประกอบพิธีวาระสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗-๙ มีนาคม โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศมานั่งปรก ในพระอุโบสถ หน้าองค์หลวงพ่อเพชร พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่ วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร โทร.๐-๕๖๖๑-๒๕๘๕, ๐๘-๓๙๕๐-๖๘๑๒, ๐๘-๓๙๕๘-๕๐๑๒ คมชัดลึก 
ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล