dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
เปิดระเบียบกราบทูลอาราธนา สมเด็จพระสังฆราช article

สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2550 เพื่อให้การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยของทางราชการ ทั้งนี้ เพราะสมเด็จพระสังฆราช ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ์ อีกทั้งคณะสงฆ์จีนนิกาย และคณะสงฆ์อนัมนิกาย ยังอยู่ในปกครองบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชอีกด้วย สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทย อันเป็นตำแหน่งสูงสุดของคณะสงฆ์และสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ ทรงปกครองบังคับบัญชาคณะสงฆ์ด้วยพระปรีชาสามารถ ยังความสงบเรียบร้อยและความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนา ทั่วสังฆมณฑลตลอดมา

ดังนั้น พระองค์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยที่มีวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ได้กราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550

เพื่อให้การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ของทางราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2546

ข้อ 4 วัดที่สมควรขอกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องมีลักษณะ ดังนี้ (1) เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(2) เป็นวัดที่มีเสนาสนะหรือปูชนียสถานที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นระเบียบ เรียบร้อยและเป็นหลักฐานมั่นคง หรือมีการพัฒนาวัดเป็นระเบียบสวยงาม

(3) ที่ดินที่ตั้งวัดมีปริมาณกว้างพอสมควร ไม่คับแคบเกินไป มีความปลอดภัย และการคมนาคมสะดวก

(4) ประชาชนผู้บำรุงวัดมีความพร้อมเพรียงสมานฉันท์ ให้การสนับสนุนแก่วัดเป็นอย่างดี (5) การปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งมหาเถรสมาคม มีการจัดการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ตามระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์เป็นอย่างดี

(6) เจ้าอาวาสมีเกียรติประวัติ เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป ข้อ 5 บุคคลที่จะขอกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย(4) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ข้อ 6 วัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่จะขอกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ต้องเป็นนิติบุคคล ข้อ 7 การเสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

(1) การเสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในเขตกรุงเทพมหานคร

(2) การเสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างจังหวัด

(3) การเสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างประเทศ

การเสด็จทั้ง 3 กรณี จะต้องถวายอารักขาและถวายความสะดวกให้สมพระเกียรติ ข้อ 8 การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชเสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในเขตกรุงเทพมหา นคร ต้องแจ้งต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทรงวินิจฉัยต่อไป ข้อ 9 การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช เสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างจังหวัด ให้ปฏิบัติดังนี้

(1) วัด ให้เสนอเรื่องต่อเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัด และให้เจ้าคณะจังหวัดเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่วง หน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ทรงวินิจฉัยต่อไป

(2) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป ให้เสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่วง หน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทรง วินิจฉัยต่อไป

ข้อ 10 การกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช เสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน เพื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ทรงวินิจฉัยต่อไป ข้อ 11 ผู้กราบทูลอาราธนาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสด็จทั้งหมด รวมทั้งถวายความสะดวกในด้านต่างๆ และในกรณีเสด็จต่างจังหวัด ต้องจัดพาหนะถวายด้วย ข้อ 12 เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับหนังสือขอกราบทูลอาราธนาแล้ว อาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ที่จะเสด็จ ก่อนที่จะนำความกราบทูลก็ได้ ข้อ 13 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2550

ทั้งนี้ หากมีผู้สงสัยในรายละเอียด เรื่อง ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ.2550 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานในสมเด็จพระสังฆราช โทร.0-2441-4545ข่าวพระเครื่อง ข่าววงการพระเครื่อง มีข่าวมาบอก

งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค. 65 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ข่าวงานประกวดพระเครื่อง 6 ตุลาคม 2562 จ.กำแพงเพชร
งานประกวดพระเครื่อง 29 ก.ย.62 เมืองโคราช นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานสมโภช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
งานประกวดพระเครื่อง 4 ก.พ.61 ห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
งานประกวดพระเครื่อง 11 ก.พ. 61 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช
ห้างพระเครื่อง SC พลาซ่าสายใต้ใหม่ จัดงานประกวดพระเครื่อง
งานประกวด 3 กันยายน 2560 ชมรมพระเครื่องเทสโกโลตัส ปิ่นเกล้า
งานประกวดพระเครื่อง 27 สิงหาคม 2560 ตำรวจสามพราน
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 23 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 2 เมษายน 2560 จ.ประจวบคีรีขันธ์
มหกรรมประกวดพระเครื่อง 19 มี.ค.60 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
การประกวดพระเครื่อง 26 มี.ค.60 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
งานประกวดพระเครื่อง 5 มี.ค.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.พ.60 ชมรมพระเครื่องจังหวัดน่าน
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.พ.2560 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระเครื่อง 19 ก.พ.60 กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 15 ม.ค.2560 จ.สมุทรปราการ
งานประกวดพระเครื่อง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 4 ธ.ค.2559
รายการประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 สิงหาคม 2559 จ.เชียงใหม่ โรงแรมโลตัส
รายการประกวดพระเครื่อง 31 ก.ค.2559 จ.นครสวรรค์ (ท้องถิ่น)
งานประกวดพระเครื่อง 24 ก.ค.59 ทั่วประเทศครั้งยิ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น
งานอนุรักษ์พระเครื่อง 16-17 กรกฏาคม 2559 พิษณุโลก Thai Amulet News
สังคมพระเครื่องเมืองใต้ คอลัมนิสต์โดย เกียรตินคร บูรณะ100ปี
งานประกวด 5 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ค.59 ตำรวจภูธรภาค9 ราชภัฏสงขลา
งานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ค. 2559 Amulet contest in Thailand
บุญมหาสงกรานต์ 59 ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง 3กรกฎาคม2559 โรงแรมทวินโลตัส นครศรี
งานประกวดพระเครื่อง ลูกปัดทวารวดีศรีวิชัย 30 เม.ย. 1พ.ค.59
งานประกวดพระเครื่อง 20 มีนาคม 2559 จ.นครราชสีมา
ฟังบรรยายเจาะลึก สัมผัสพระเบญจภาคี สุดยอดปรารถนานักสะสม
งานประกวดพระเครื่อง 3 เมษายน 2559 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
งานประกวดพระเครื่อง 13 มีนาคม 2559 วัดห้วยมงคล จ.ประจวบ
งานประกวดพระเครื่อง 12 มิถุนายน 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานประกวดพระ 27 มีนาคม 2559 ชมรมพระเครื่องจังหวัดตรัง
นิตยสารพระท่าพระจันทร์ จัดงานประกวดอนุรักษ์ 28 ก.พ.2559
งานประกวดพระเครื่อง 21 ก.พ.59 ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องลำปาง
งานประกวดพระเครื่อง 31 มกราคม 2559 จ.อุตรดิตถ์ Uttaradit
งานประกวดพระเครื่อง 24 ม.ค.59 TOT ศูนย์ราชการ(โซนบี)
งานประกวดพระเครื่อง 20 ธันวาคม 2558 จังหวัดสุโขทัย
งานประกวดพระเครื่อง 17 มกราคม 2559 นิตยสารพระเครื่อง
ตารางงานประกวด 29 พ.ย.2558 ชมรมพระเครื่องจังหวัดระยอง
งานประกวดพระเครื่อง 22 พ.ย.58 ท้องถิ่น จ.ลำพูน Amulet Contest
งานประกวดพระเครื่อง 1พ.ย.58 ชมรมพระเครื่องจังหวัดชลบุรี
แจ้งข่าวงานประกวดพระเครื่อง 8 พ.ย.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชมรมพระเครื่องจังหวัดเพชรบุรีและวัดตาลกง งานประกวดพระเครื่อง
สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คพระเครื่อง ออกใบรับรองพระแท้
รายการประกวดพระเครื่อง 18ต.ค.58 สมาคมพระเครื่องพัทยา
งานประกวดพระเครื่อง 4ต.ค.58 ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น วิทยาลัยธาตุพนม จ.นครพนม 20ก.ย.
งานสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช วันที่ 1-5 สิงหาคม ปี2558
งานประกวดพระ 30 ส.ค.58 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
งานประกวดพระ 23 ส.ค.58 จ.เชียงใหม่ นิตยสารพระเมืองเหนือ
งานประกวดพระเครื่องท้องถิ่น 2 ส.ค.58 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
งานประกวดพระเครื่อง 30 ก.ค.58 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์
งานประกวดพระเครื่อง 26 ก.ค.58 ศูนย์ราชการ โดย จปร.รุ่น25
งานประกวดพระเครื่อง 14จังหวัดภาคใต้ 25 ตุลาคม 2558 จ.พัทลุง
งานประกวดพระเครื่อง 12 ก.ค.58 จ.ขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค4
ปฏิทินข่าวงานประกวดพระ 21 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการ
งานประกวดพระเครื่อง 3 พฤษภาคม 2558 จ.จันทบุรี
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนาBitec 31พ.ค.2558
รายการงานประกวดพระเครื่อง 17 พ.ค.58 ศิษย์เก่าอำนวยศิลป์
งานประกวดพระเครื่อง จ.สกลนครครั้งที่2 13-14 มิถุนายน2558
ถอดรหัสธรรมจากพระเครื่อง แข่งขันประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเกษม เขมจิตโต รุ่นสร้างบารมี วัดชะเมา
หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว ละสังขารแล้ว
พ่อท่านเสือเล็ก หิรัญโญ วัดควนซาง ละสังขารแล้วด้วยโรคชรา
งานประกวดพระ ณ ราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) 1ก.พ.58
งานประกวดพระเครื่อง 18 ม.ค.58 จังหวัดสมุทรปราการ AmuletNews
งานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง กองบิน46พิษณุโลก 25 ม.ค.58
งานประกวดพระเครื่อง จ.ลำปาง ท้องถิ่นภาคเหนือ 18ม.ค.2558
ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร จัดงานประกวดพระ 25 ธันวาคม 57
สมาคมพระเครื่องเมืองพัทยา เชิญร่วมงานประกวดพระ 21ธ.ค.57
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดสุโขทัย 14 ธ.ค.57 รายการแต่ละโต๊ะ
ตลาดพระเครื่องเมืองหล่มสัก เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้นิยมศึกษา
รายการพระเครื่องที่มีการประกวด 16พ.ย.57จังหวัดสุรินทร์
งานประกวดพระเครื่องจังหวัดนครสวรรค์ 2 พ.ย.2557
งานประกวดพระเครื่องสามพราน 30 พ.ย.2557 เมืองนครปฐม
งานประกวดพระเครื่อง เมืองจันทบุรี 23 พฤศจิกายน 57 amulet news
งานประกวดพระเครื่อง เมืองลพบุรี 9 พ.ย.2557 Amulet contest
งานประกวดพระเครื่อง จังหวัดชัยภูมิ 26 ตุลาคม 2557 Amulet Contest
เหรียญหลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม รุ่นแรก ปี2523 จ.ตราด
งานประกวดพระเครื่อง 28 กันยายน 2557 ทีโอที สำนักงานใหญ่
งานประกวดพระเครื่อง 10 สิงหาคม 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์(ท้องถิ่น)
ข่าวพระเครื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร
พระเครื่องวัตถุมงคลหลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน รุ่นซื้อที่ดิน
งานประกวดพระเครื่อง ไบเทคบางนา 14 กันยายน 2557 งานใหญ่
พระกริ่งใหญ่ วัดแจ้ง ที่รฤกแห่งพระอาราม190ปีพระปรางค์วัดอรุณฯ
เหรียญหลวงพ่อประเทือง รุ่นแรก สิริวโร วัดสาลีโขภิตาราม อย่าพลาด
ข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคล พระผงพรายกุมารมหาเทพ เจริญพร บารมี
งานประกวดพระเครื่อง 27กรกฎาคม 57 ม.ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
ตำรวจภูธรภาค7 จัดงานประกวดพระเครื่อง 17สิงหาคม2557
รูปเหมือนปั้มเศรษฐีรุ่น1 หลวงพ่อสนองชาติ วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พญาราชสีห์หลวงปู่เขียว วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี ข่าวพระใหม่วันนี้
งานประกวดพระเครื่องพระบูชาวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
เหรียญ8รอบ 96ปี หลวงปู่เสนาะ ปัญญาวโร วัดบางคาง จ.ปราจีนบุรี
เหรียญเสมาหลวงพ่อมนัส รุ่นคชสารให้ลาภ สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิต