ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
พุทธศาสนสุภาษิต หมวดไม่ประมาท article

พุทธศาสนสุภาษิต

คำแปล

อปฺปมาโท อมตํปทํ.

ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย.

อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏฐํว รกฺขติ.

ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด.

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ.

บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท.

อปฺปมาเท ปโมทนฺติ.

บัณฑิตย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท.

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ. ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย.
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ. ผู้ไม่ประมาทพินิจอยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์.
อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต. บัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสอง.
 อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ. ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.
อปฺปมาทรตา โหถ. ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาท.
อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ   สุตฺเตสุ พหุชาคโร
อพลสฺสํว สีฆสฺโส     หิตฺวา ยาติ สุเมธโส.
คนมีปัญญาดี ไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาท มักตื่นในเมื่อ
ผู้อื่นหลับ ย่อมละทิ้ง (คนโง่) เหมือนม้าฝีเท้าเร็ว ทิ้งม้าไม่มีกำลัง
ไปฉะนั้น.
อุฏฺฐานวโต สติมโต      สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน  อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ.
ยศย่อมเจริญ แก่ผู้มีความหมั่น มีสติ มีการงานสะอาด
ใคร่ครวญแล้วทำ ระวังดีแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท.
มา ปมาทมนุญฺเชถ       มา กามรติสนฺถวํ
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต   ปปฺโปติ ปรมํ สุขํ.
อย่ามัวแต่ประมาท อย่ามัวแต่สนิทชิดชอบในกาม เพราะผู้ไม่
ประมาท พิจารณาอยู่ ย่อมถึงบรมสุข.
อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต  สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา     สจิตฺตมนุรกฺขถ.
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม
ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตของตน.
อปฺปมาทรตา โหถ    สจิตฺตมนุกฺขถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ  ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.
ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิต
ของตน, จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างที่ตกหล่มถอนตนขึ้น
ฉะนั้น.
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ  ปมาเท ภยทสฺสิ วา
สญฺโญชนํ อณุ ถูลํ   ฑหํ อคฺคีว คจฺฉติ.
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท
ย่อมเผาสังโยชน์น้อยใหญ่ไป เหมือนไฟไหม้เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้น.
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ  ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย  นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก.
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท
เป็นผู้ไม่ควรเพือจะเสื่อม ( ชื่อว่า ) อยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว.
เอวํวิหารี สโต อปฺปมตฺโต
ภิกฺขุ จรํ หิตฺวา มมายิตานิ
ชาติชรํ โสกปริทฺทวญฺจ
อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺขํ.
ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ มีสติ ไม่ประมาท ละความ
ถือมั่นว่าของเราได้แล้วเที่ยวไป เป็นผู้รู้ พึงละชาติ ชรา โสกะ
ปริเทวะ และทุกข์ ในโลกนี้ได้.
อุฏฺฐาเนนปฺปมาเทน  สญฺญเมน ทเมน จ
ทีปํ กยิราถ เมธาวี   ยํ โอโฆ นาภิกีรติ.
คนมีปัญญา พึงสร้างเกาะ ที่น้ำหลากมาท่วมไม่ได้ ด้วยความ
หมั่น ความไม่ประมาท ความสำรวม และความข่มใจ.พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต ข้อมูลจาก: doisaengdham.
พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต : หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น
พุทธศาสนสุภาษิต : การชนะ
พุทธศาสนสุภาษิต : บริสุทธิ์
พุทธศาสนสุภาษิต : มลทิน
พุทธศาสนสุภาษิต : สหาย
พุทธศาสนสุภาษิต : ความทุกข์
พุทธศาสนสุภาษิต : ความโกรธ
พุทธศาสนสุภาษิต : ทรัพย์และอนิจจัง
พุทธศาสนสุภาษิต : สิ่งที่เป็นการยาก
พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา
พุทธศาสนสุภาษิต หมวดตน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล