ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
พุทธศาสนสุภาษิต หมวดตน article

 

พุทธศาสนสุภาษิต

คำแปล

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย.

ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี.

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.

ได้ยินว่าตนแล ฝึกได้ยาก.

อตฺตา สุทฺนฺโต ปุริสสฺส โชติ.

ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นแสงสว่างของบุรุษ.

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.

ตนแล เป็นที่พึ่งของตน.

อตฺตา หิ อตฺตโน คติ. ตนเทียว เป็นคติของตน.
 อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย. ตนแล เป็นที่รักยิ่ง.
นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ. ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี.
อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ. ตนทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง.
อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ. ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง.
อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา. มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด.
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา. บัณฑิต ย่อมฝึกตน.
อตฺตานํ ทมยนตฺติ สุพฺพตา. ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน.
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ. ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก
โย รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร. ผู้ใดรักษาตนได้ ภายนอกของผู้นั้นก็เป็นอันรักษาด้วย.
อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ. ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี.
ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต. บัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองจิต.
อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ. ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น.
อตฺตนา โจทยตฺตานํ. จงเตือนตนด้วยตนเอง.
ปฏิมํเสตมตฺตนา. จงพิจารณาตนด้วยตนเอง.
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร. จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น.
อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ. จงเป็นผู้ตามรักษาตน อย่าได้เดือดร้อน.
อตฺตานญฺจ น ฆาเตสิ. อย่าฆ่าตนเสียเลย.
อตฺตานํ น ทเท โปโส. บุรุษไม่พึงให้ซึ่งตน.
อตฺตานํ น ปริจฺจเช. บุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตน.
อตฺตานํ นาติวตฺเตยฺย. บุคคลไม่ควรลืมตน.
อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย. ไม่ควรพร่าประโยชน์ตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก.
อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา น นํ ปาเปน สํยุเช. ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่ว.
ยทตฺตครหึ ตทกุพฺพมาโน. ติตนเองเพราะเหตุใด ไม่ควรทำเหตุนั้น.

อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน  พหุนาปิ น หาปเย
อตฺตทตฺถมภิญฺญาย  สทตฺถปสุโต สิยา.

บุคคลไม่ควรพร่าประโยชน์ของตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้
มาก รู้จักประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน.

อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ
สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม.

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก

อตฺตานเมว ปฐมํ ปฏิรูเป นิเวสเย
อถญฺญมานุสาเสยฺย น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต.

บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่มัวหมอง.

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน  นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.
ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคล
มีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก.
นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ   นตฺถิ ธญฺญสมํ ธนํ
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา   วุฏฺฐิ เว ปรมา สรา.
สิ่งที่รัก ( อื่น ) เสมอด้วยตนไม่มี, ทรัพย์ ( อื่น ) เสมอด้วย
ข้าวเปลือกไม่มี, แสงสว่าง ( อื่น ) เสมอด้วยปัญญาไม่มี, ฝนแล
เป็นสระอย่างยิ่ง.
ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺยํ   มาลุวา สาลมิโวตฺถตํ
กโรติ โส ตถตฺตานํ   ยถา นํ อิจฺฉตี ทิโส.
ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรมครอบคลุม เหมือนย่านทรายคลุมไม้สาละ
ผู้นั้นชื่อว่าทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัว.
พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต ข้อมูลจาก: doisaengdham.com
พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต : หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น
พุทธศาสนสุภาษิต : การชนะ
พุทธศาสนสุภาษิต : บริสุทธิ์
พุทธศาสนสุภาษิต : มลทิน
พุทธศาสนสุภาษิต : สหาย
พุทธศาสนสุภาษิต : ความทุกข์
พุทธศาสนสุภาษิต : ความโกรธ
พุทธศาสนสุภาษิต : ทรัพย์และอนิจจัง
พุทธศาสนสุภาษิต : สิ่งที่เป็นการยาก
พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา
พุทธศาสนสุภาษิต หมวดไม่ประมาท article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (135345)
น่าจะมีเยอะกว่านี้นะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น น่าจะมีเยอะกว่านี้นะค่ะ (o_o_october-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 21:19:54


ความคิดเห็นที่ 2 (135471)
ที่มาไม่มีคร๊าบ
ผู้แสดงความคิดเห็น อิอิ วันที่ตอบ 2010-09-27 14:07:21


ความคิดเห็นที่ 3 (135768)

น้อยเกินปัย

ผู้แสดงความคิดเห็น คน วันที่ตอบ 2010-11-01 19:18:31


ความคิดเห็นที่ 4 (137174)

ขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น TON วันที่ตอบ 2010-12-23 20:37:59


ความคิดเห็นที่ 5 (147881)
ดีจัง
ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ขอเอ่ยนาม วันที่ตอบ 2011-06-23 15:24:50


ความคิดเห็นที่ 6 (147954)
อยากได้รูปภาพด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น kiss me four วันที่ตอบ 2011-07-05 19:20:03


ความคิดเห็นที่ 7 (150527)
ที่มาไม่มีหรอครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น mmm วันที่ตอบ 2011-12-27 11:35:51


ความคิดเห็นที่ 8 (151970)

ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น เดีย วันที่ตอบ 2013-11-07 11:28:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล