ReadyPlanet.com
dot
>...ตั้มศรีวิชัย TumAmulet ...< Thailand Amulet Charms
dot
bulletคำแนะนำจากตำรวจเมื่อถูกโกง
bulletเงื่อนไขการรับประกัน การันตีพระเครื่อง
dot
สารบัญพระเครื่องเมืองนคร
dot
bulletทำเนียบพระกรุเมืองนคร
bulletทำเนียบพระเครื่องเมืองนคร
bulletชมรมพระเครื่อง
dot
บูชาพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง Amulets Charms Talismans
dot
bulletตลาดพระ amulet for you
bulletเช่า-บูชา เครื่องรางของขลัง
bulletพระหลวงปู่ทวด วัดต่างๆ
dot
จตุคาม-รามเทพ หลักเมืองนคร Jatukamramtep (Jatukarm)
dot
bulletหลักเมืองนครศรีธรรมราช
bulletจตุคาม ของดีนำมาโชว์
bulletบทความ น่ารู้องค์พ่อจตุคาม
bulletJatukam Amulets
bulletบทความจตุคามรามเทพ
dot
ลิงค์น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletลิ้งค์เพื่อนบ้าน
bulletเทศกาล วันสำคัญ
bulletดวง ดูดวง หน้าหลัก
bulletบทความดีๆ
bulletนิทานสอนใจ
bulletวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย
bulletบทสวดมนต์ สำหรับชาวพุทธ
dot
พระเครื่อง นานาสาระ
dot
bulletพระพุทธรูปสำคัญของไทย
bulletคาถา-อาคม พระคาถาอาคม
bulletพระพุทธรูปปางต่างๆ
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletข่าวพระเครื่อง
bulletบทความพระเครื่อง
bulletThai Buddha Amulets
bulletข่าวพระพุทธศาสนา
bulletข่าวเครื่องรางของขลัง
bulletสาระพระเครื่องไทย
bulletประวัติพระวิปัสสนาจารย์
๑๕.พระพุทธรูปปางถวายเนตร

พระพุทธรูปปางถวายเนตร
 พระพุทธรูปปางถวายเนตร

 พระพุทธรูปปางถวายเนตร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถซ้าย อยู่ในอาการสังวรทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์

ประวัติพระพุทธรูปปางถวายเนตร และที่มาของ ปางถวายเนตร สร้างขึ้นตามตอนหนึ่งของพุทธประวัติที่ ว่า ครั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ก็เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้น ศรีมหาโพธิ์ ๗ วันแล้ว ก็เสด็จจากร่มพระศรีมหาโพธิ์ไปยืนกลางแจ้ง ทางทิศ อีสานของต้นศรีมหาโพธิ์นั้น ทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์โดยไม่กะพริบพระ เนตร ด้วยพระอิริยาบถนั้น ๗ วัน สถานที่ยืนทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์นั้น เป็นนิมิตมหามงคล ปรากฏชื่อว่า อนิมิสสเจดีย์ พระพุทธจริยาที่ทรงเพิ่งจ้อง พระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้ทรงกะพริบ พระเนตรถึง ๗ วันนี้ เป็นเหตุ แห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ เรียกว่า ปางถวายเนตร

พระพุทธรูปปางถวายเนตร นี้อยู่ในพระอิริยาบถยืน ลืมพระเนตร ทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้า ทอดพระเนตรดูต้นศรีโพธิ์พฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสองลง มาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขาวทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ใน อาการสังวร
พระพุทธรูปปางต่างๆ ความหมายปางพระพุทธรูป ของไทย

พระพุทธรูปปางชนะมาร
พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง
พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ศิลปะแบบบายน(เขมร)
ประวัติการสร้างพระพุทธรูป
ตำนานพระแก่นจันทร์
๑.พระพุทธรูปปางประสูติ
๒.พระพุทธรูปปางมหาภิเนษกรมณ์
๓.พระพุทธรูปปางตัดพระเมาลี
๔.พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
๕.พระพุทธรูปปางปัจจเวกขณะ
๖.พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
๗.พระพุทธรูปปางทรงพระสุบิน
๘.พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส
๙.พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาส
๑๐.พระพุทธรูปปางเสี่ยงบารมีลอยถาด
๑๑.พระพุทธรูปปางรับหญ้าคา
๑๒.พระพุทธรูปปางสมาธิเพชร
๑๓.พระพุทธรูปปางมารวิชัย article
๑๔.พระพุทธรูปปางสมาธิ หรือ พระพุทธรูปปางตรัสรู้ article
๑๖.พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว
๑๗.พระพุทธรูปปางเรือนแก้ว
๑๘.พระพุทธรูปปางห้ามมาร
๑๙.พระพุทธรูปปางนาคปรก
๒๐.พระพุทธรูปปางฉันผลสมอ
๒๑.พระพุทธรูปปางประสานบาตร
๒๒.พระพุทธรูปปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง
๒๓.พระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ
๒๔.พระพุทธรูปปางรำพึง
๒๕.พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
๒๖.พระพุทธรูปปางประทานเอหิภิกขุ
๒๗.พระพุทธรูปปางภัตกิจ
๒๘.พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
๒๙.พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
๓๐.พระพุทธรูปปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล
๓๑.พระพุทธรูปปางชี้อัครสาวก
๓๒.พระพุทธรูปปางประทานโอวาทหรือปางแสดงโอวาทปาติโมกข์
๓๓.พระพุทธรูปปางประทับเรือ
๓๔.พระพุทธรูปปางห้ามพยาธิ
๓๕.พระพุทธรูปปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์
๓๖.พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
๓๗.พระพุทธรูปปางโปรดพุทธบิดา
๓๘.พระพุทธรูปปางรับผลมะม่วง
๓๙.พระพุทธรูปปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
๔๐.พระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา
๔๑.พระพุทธรูปปางเปิดโลก article
๔๒.พระพุทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
๔๓.พระพุทธรูปปางลีลา
๔๔.พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์
๔๕.พระพุทธรูปปางพระอิริยาบถยืน
๔๖.พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๔๗.พระพุทธรูปปางสรงน้ำฝน
๔๘.พระพุทธรูปปางคันธารราฐ : พระพุทธรูปปางขอฝน ( นั่ง )
๔๙.พระพุทธรูปปางคันธารราฐ : พระพุทธรูปปางขอฝน ( ยืน )
๕๐.พระพุทธรูปปางชี้อสุภะ
๕๑.พระพุทธรูปปางชี้มาร
๕๒.พระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ
๕๓.พระพุทธรูปปางขับพระวักกลิ
๕๔.พระพุทธรูปปางสนเข็ม
๕๕.พระพุทธรูปปางประทานพร ( นั่ง )
๕๖.พระพุทธรูปปางประทานพร ( ยืน ) article
๕๗.พระพุทธรูปปางประทานธรรม
๕๘.พระพุทธรูปปางประทานอภัย ( นั่ง )
๕๙.พระพุทธรูปปางโปรดพญาช้างนาฬาคิรี
๖๐.พระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง
๖๑.พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์
๖๒.พระพุทธรูปปางแสดงโอฬาริกนิมิต
๖๓.พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู
๖๔.พระพุทธรูปปางโปรดอาฬวกยักษ์
๖๕.พระพุทธรูปปางโปรดองคุลิมาลโจร
๖๖.พระพุทธรูปปางโปรดพกาพรหม
๖๗.พระพุทธรูปปางพิจารณาชราธรรม
๖๘.พระพุทธรูปปางปลงอายุสังขาร
๖๙.พระพุทธรูปปางนาคาวโลก
๗๐.พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง
๗๑.พระพุทธรูปปางทรงพยากรณ์
๗๒.พระพุทธรูปปางโปรดสุภัททปริพาชก
๗๓.พระพุทธรูปปางปรินิพพาน[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (68293)

เยอะมากเรย

หางานได้เต็มเรยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ม.3 วันที่ตอบ 2009-06-02 19:15:20


ความคิดเห็นที่ 2 (68314)
ขอบคุณมากครับ กำลังต้องการ...
ผู้แสดงความคิดเห็น Skr M3 Blood วันที่ตอบ 2009-06-02 20:08:36


ความคิดเห็นที่ 3 (69550)

ดีมากครับ ข้อมูลนี้ดีมากเลยครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการศึกษา

ผู้แสดงความคิดเห็น ice วันที่ตอบ 2009-06-05 11:52:41


ความคิดเห็นที่ 4 (85310)

ความคิดเห็นที่ 3 เวลาอ่านให้เอามาเทียบกับคีย์บอร์ดแล้วอ่านเป็นภาษาไทยดูนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น .21516486 วันที่ตอบ 2009-07-30 23:05:52


ความคิดเห็นที่ 5 (106060)
เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะ ให้เราได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นิด วันที่ตอบ 2010-01-03 16:26:09


ความคิดเห็นที่ 6 (107004)
เขาอยากได้บ้างจัง
ผู้แสดงความคิดเห็น เอ (chunpoo-55-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-20 23:06:53


ความคิดเห็นที่ 7 (134995)

เยอะจังเลยนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แป้ง วันที่ตอบ 2010-07-15 15:35:41


ความคิดเห็นที่ 8 (135024)

ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น art วันที่ตอบ 2010-07-22 20:08:41


ความคิดเห็นที่ 9 (135045)
น้อยมากเลยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น แฟ้ม วันที่ตอบ 2010-07-27 13:59:10


ความคิดเห็นที่ 10 (151150)

ขอบคุณมากเพราะต้องเอาไปสอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจน (jan_nynarak-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-15 12:03:32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล