ความเที่ยงธรรม คืออะไร?


ความเที่ยงธรรม คือ การปฏิบัติได้ถูกต้องตามจารีต ประเพณี กฎหมายและศีลธรรม

ความเที่ยงธรรมในหน้าที่ ทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่โดยตรงหรือได้รับมอบหมาย เช่น มารดาบิดา ผู้ให้กำเนิดบุตรธิดา มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดา ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว ให้ทำความดี ส่งเสริมการศึกษา หาคู่ครองให้ มอบทรัพย์มรดกให้ในโอกาสอันสมควร

ส่วนบุตรธิดาผู้ได้รับอุปการะ เลี้ยงดูแล้ว มีหน้าที่ปฏิบัติตอบแทน คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ช่วยกิจการงานของท่าน ดำรงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับทำบุญอุทิศกุศลให้ ในฐานะที่ตนเป็นลูก ด้วยกตัญญูกตเวที ถือเป็นความเที่ยงธรรม

ความเที่ยงธรรม ของครูอาจารย์มีหน้าที่สั่งสอน ศิษย์ แนะนำดี ให้เรียนดี บอกศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอำพราง ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ปกป้องในที่ทั่วไป ความเที่ยงธรรมของศิษย์มีหน้าที่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ด้วยความเคารพ คือ ลุกขึ้นยืนรับแสดงอาการด้วยความเคารพจริงจัง คอยรับใช้ช่วยเหลือ เชื่อฟังคำสั่งสอน ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ความเที่ยงธรรม ปฏิบัติไม่ผิด ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ ส่งคำอวยพรมอบความสุขให้กัน ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ สรงน้ำพระ ชำระบ้านเรือนให้สะอาด ปัดกวาดวิหารลานพระเจดีย์ให้สะอาด สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยรักษาประเพณีไทย และความเป็นไทยไม่ให้เสื่อมสลาย

ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติให้ถูก ต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสนา มีความยุติธรรม สม่ำเสมอไม่ลำเอียง เพราะรักหรือชัง ปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระ ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่โลภมาก ไม่พยาบาทอาฆาตปองร้าย ไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม มีใจมั่นคงในพรหมวิหารธรรม คือ มีความรักใคร่ในผู้อื่นและสัตว์อื่น มีความสงสารคิดช่วยให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นที่มีความทุกข์พ้นจากความทุกข์ พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี มีความสุข และวางเฉยเมื่อเหลือกำลังเมตตากรุณา รวมทั้งตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ไม่เลินเล่อ ไม่เผลอตัว มีสติควบคุมกิจการ ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด

ผู้ปฏิบัติไม่ผิดต่อหน้าที่ ไม่ผิดประเพณี ไม่ผิดธรรม จะกระทำการใดๆ เป็นไปทางกาย ทางวาจานั้น ย่อมไม่ผิดพลาดจากสิ่งที่ถูกที่ควรคือหลักของ ความเที่ยงธรรม

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9)
เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
watdevaraj@hotmail.com   ที่มา...ข่าวสดผู้ตั้งกระทู้ News กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-22 08:40:13